Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Przedmiotowy System Oceniania

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. poz. 2572 z poz. zm.)
 • Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw     (Dz. U. 2015 r. poz. 357)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14  lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
 • Status Szkoły – Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • programy nauczania poszczególnych przedmiotów.

CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 

 • wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programie nauczania
 • dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia
 • motywowanie uczniów do samodzielnego uczenia się, kształtowanie jego dojrzałości
 • samodzielności i odpowiedzialności za proces ucznia się
 • wykorzystywanie osiągnięć uczniów do doskonalenia pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela
 • wymagania edukacyjne niezbędne.

 Przedmiotowy System Oceniania dla poszczególnych przedmiotów:

 

W przygotowaniu ...