Aktualności

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

KONKURS NA LOGO SZKOŁY

termin.jpg

Regulamin konkursu na LOGO Szkoły Podstawowej nr 3

 im. Jana Pawła II w Gdańsku

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku 

I.  Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły.

II.  Cel i przedmiot konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku.
 2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.
 3. Konkurs trwa od dnia 7 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r..

III.   Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i absolwenci.
 2. Projekty konkursowe zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
 3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku (przejście na Szkołę praw autorskich dotyczy tylko projektu zwycięskiego).
 5. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 6. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

IV.  Forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
 2. Pracę należy wykonać, korzystając z technik komputerowych w dwóch wersjach: wydruku oraz w postaci elektronicznej na płycie CD.
 3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
 • wzbudzać pozytywne emocje
 • powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym
 • powinno zawierać nazwę szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku
 • projekt nie może zawierać treści obraźliwych.
 1. Prace należy składać w kopercie opatrzonej hasłem: „Konkurs na logo szkoły”. W kopercie powinny się znaleźć:
 • logo – wydruk papierowy
 • wersja elektroniczna na płycie CD
 • dane autora: imię i nazwisko, telefon, adres zamieszkania[1].

V.  Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do dnia 30 maja 2018 r. w sekretariacie szkoły .
 2. Prace konkursowe niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą podlegały ocenie. W przypadku uznania, że praca jest plagiatem, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.

VI.  Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Zgodność projektu z danymi naszej szkoły.
 2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętania, pomysł.
 3. Czytelność i funkcjonalność projektu.

 

VII.  Ocena prac konkursowych

Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową, w składzie:

 1. Dorota Nosowicz – wicedyrektor.
 2. Izabela Groszewska – nauczyciel języka polskiego.
 3. Bartosz Łyziński – nauczyciel zajęć artystycznych, muzyki.
 4. Przewodniczący Rady Rodziców.
 5. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

VIII.  Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
 4. Planowana data ogłoszenia wyników po 30 maja 2018 r..
 5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły wraz z prezentacją nagrodzonej pracy.
 6. Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie projekty.
 7. Zwycięska praca zostanie zaprezentowana na stronie internetowej szkoły.

ORGANIZATORZY[1] Zbieranie danych osobowych jest zgodne z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych

W obliczu cierpienia - "Treny" Jana Kochanowskiego